De afgelopen 37 jaar heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van debiteurenbeheer. Ik ben van administratief medewerkster, assistant financial controller, credit & collection manager Benelux opgeklommen tot corporate credit controller. Ik heb me in deze functies voor diverse organisaties ingezet en heb onlangs besloten mijn expertise in te zetten voor meerdere ondernemers.

Iedere ondernemer krijgt er namelijk een keer mee te maken, debiteuren die niet zo snel zijn met betalen. Omdat ze niet kunnen, of omdat ze niet willen.

Het is een kunst om uw zakenrelaties zo te benaderen dat de relatie in stand blijft, u wil tenslotte wel dat ze klant blijven, maar dat ze tegelijkertijd zich ook wel onder druk gezet voelen om nu toch echt die factuur te betalen. Vaak is het moeilijk om mensen met wie u een persoonlijke band hebt opgebouwd, aan te spreken op hun betaalgedrag.

De kunst van het opvoeden van debiteuren, in gesprek gaan en het maken van betalingsafspraken, beheers ik feilloos. Bovendien heb ik er plezier in. Mijn streven is niet alleen een betaalde factuur, maar ook een gewaardeerde relatie die klant blijft en voortaan netjes op tijd betaalt. De kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, wil ik middels Croes Debiteurenbeheer met meerdere bedrijven - van kleine MKB'ers tot multinationals - delen.

Ik kan uw debiteurenbeheer verzorgen, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Ik adviseer u graag om het aantal openstaande facturen tot een minimum te beperken. Bel me eens voor een oriënterend gesprek!

Als ondernemer wilt u uw facturen op (of voor!) de vervaldatum betaald hebben. Klanten die hun betalingsverplichting niet nakomen, kunnen grote invloed hebben op uw cashflow. Uitgaven en investeringen gaan immers gewoon door.

Croes Debiteurenbeheer levert de volgende diensten om ervoor te zorgen dat uw facturen (voortaan) op tijd betaald worden:

1.    Per direct openstaande facturen innen met structurele betrokkenheid en commercieel inzicht

2.    Advies in debiteurenbeheer

3.    Interim opdrachten voor debiteurenbeheerder / credit control

Wilt u graag ondersteuning voor het uitbesteden van debiteurenbeheer en een blijvend resultaat?  Neem dan gerust contact met mij op voor een kennismakingsgesprek en een op maat gemaakte offerte.

Tips voor snellere betaling van uw openstaande facturen

Schakel professionele hulp in

Tips die een bijdrage leveren aan een snellere betaling van uw openstaande facturen:

Uw facturen

Uw factuur is belangrijke communicatie tussen u en uw klant. Het verschaft een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken, zoals afgenomen producten of diensten, leveringsdatum en de betalingstermijn. U geeft uw relatie op deze manier de kans tijdig te reageren bij misvattingen.

Betalingstermijn

Neem de door u gehanteerde betalingstermijn op in uw offerte, orderbevestiging of algemene voorwaarden. U kunt zelf de betalingstermijn bepalen. De wet schrijft voor dat die redelijk moet zijn. Hanteer een termijn van maximaal dertig dagen na ontvangst van de factuur en houdt u daar strikt aan.

Nabellen van de factuur

Het is verstandig een factuur na te bellen. Het liefst enkele dagen voordat de betalingstermijn verstrijkt. Informeer of uw klant de factuur ontvangen heeft en vraag ook of de inhoud van de factuur klopt met de afspraken tussen uw klant en uw bedrijf. Een uitstekende invalshoek als herinnering aan de betalingsverplichting.

Ondersteuning met betalingsherinnering

Na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt u uw klant in ieder geval nog één schriftelijke aanmaning.

Alles op papier zetten

Een mondelinge overeenkomst is ook geldig. Echter, kunt u dit bewijzen als het misloopt? Bevestig daarom altijd uw gemaakte afspraken door middel van e-mail of brief.

Uw voorwaarden

Uw algemene voorwaarden beschermen u en verschaffen uw klanten duidelijkheid. Laat ook uw debiteurenbeleid hiervan onderdeel uitmaken. Met een betalingstermijn maken uw klanten gebruik van een ‘renteloze lening’. Laat uw klanten vooraf weten wat de spelregels zijn van het kopen op rekening. Bij een geschil kan u dat onnodig getouwtrek schelen!

Kredietinformatie

Een failliete klant betaalt sowieso niet. Slecht betalingsgedrag komt vaak voort uit een wankele financiële positie. Dergelijke klanten leggen min of meer de risico’s bij u! Situaties als deze, kunt u deels ontlopen door vooraf een check te doen. Zeker bij transacties of kredieten waar grote bedragen mee gemoeid zijn. Wij raden u aan niet zomaar in zee te gaan met een klant! En als u dat doet ... wees dan voorbereid! Of schakel een specialist in debiteurenbeheer in.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de eigenaar zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De eigenaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. Croes Debiteurenbeheer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Croes Debiteurenbeheer, gevestigd aan Leeuwerikstraat 15, 3281 JL Numansdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw privacy en of die van jouw klanten te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Op alle persoonsgegevens die wij verwerken bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. Wij zullen deze informatie niet voor een ander doel gebruik dan waarvoor wij deze hebben verkregen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Behalve wijzelf hebben ook derden beperkt toegang tot de gegevens. Middels een subverwerkersovereenkomst met de betreffende partij(en) is vastgelegd met welk doel zij voor ons werkzaamheden uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot persoonsgegevens. Na uitvoeren van de opdracht wordt de subverwerker toegang ontzegd en geëist eventuele persoonsgegevens direct te verwijderen. Alle betrokken partijen hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens:

Croes Debiteurenbeheer
Leeuwerikstraat 15
3281 JL Numansdorp
Tel. 06-83168610
Nicole Croes is de Functionaris Gegevensbescherming van ons bedrijf. Zij is te bereiken via:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft de intentie geen gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens of die van jouw klanten voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het benaderen van jouw klanten m.b.t. debiteurenbeheer.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Administratieve doeleinden (dossiervorming);
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om de website te kunnen beheren en onderhouden;
 • Om het gedrag op de website (anoniem) te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We maken gebruik van de volgende derde partije(n) voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn persoonsgegevens klanten
Personalia: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
Adres: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
E-mails: 7 jaar conform de eisen van de fiscus

Bewaartermijn persoonsgegevens leveranciers
Personalia: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
Adres: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
E-mails: Deze leveranciersgegevens m.b.t. geleverde orders zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van onze organisatie en worden pas verwijderd als de leverancier daarom vraagt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk onze Cookieverklaring voor alle cookies die we gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van onze domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Binnen de EU

Wij gebruiken geen hosting- of webservers en slaan geen back-upgegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen met je verzoek. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien je, na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan contact met ons op.

Contact

Croes Debiteurenbeheer

Contactpersoon: Nicole Croes

Tel. 06-83168610

Diensten

Advies over debiteurenbeheer

Structurele betrokkenheid

Uitvoering credit-control

Interimopdrachten debiteurenbeheer